PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
( Edició a Barcelona )

INTRODUCCIÓ

El curs es justifica per la necessitat d’explicar la didàctica de les matèries de l'Àrea Artística i donar les eines necessàries pel seu desenvolupament, tant a nivell de programació general com d'específica de les unitats didàctiques.
El curs contempla el seguiment i la tutorització dels alumnes, per plantejar-los metodologies, pautes, orientacions i finalitats.
El curs s'inscriu en el pla de formació permanent i té 40 hores. D'aquestes 40 hores, diferenciem un primer bloc de 3 sessions, que correspon a un primer nivell de formació, prenent com a punt de partida la documentació base pel seu anàlisi i posterior aplicació.

Després de les tres sessions inicials, el curs prossegueix amb un segon bloc el desenvolupament el qual enllaça amb les primeres classes a partir de dues preguntes: Per què és necessària la programació?, i Per què sóc docent?, per a conscienciar sobre la importància de la planificació com a instrument de reflexió i orientació, bàsic en tota acció educativa, que permetrà sistematitzar, ordenar i concretar el seu desenvolupament sobre la base del currículum i les característiques culturals i ambientals d'un context específic. Per tant, és necessari entendre al docent com a creador i no simple reproductor, per la qual cosa és necessari tenir present que ha de ser inconformista i afrontar la seva professió amb esperit innovador, mantenint una actitud creativa que fomenti la curiositat i la iniciativa de l'alumnat.

Per a poder fomentar l'aprenentatge és imprescindible conèixer com es produeix i de quina forma, així que sobre la base d'evidències neurocientífiques estudiarem com aprèn i es desenvolupa la nostra ment. Posteriorment descompondrem els components que estructuren una unitat de programació i una unitat didàctica per a conèixer les diferents parts del tot. Encara que durant aquestes sessions es realitzarà algun petit exercici, el seu caràcter serà fonamentalment teòric, després de la qual cosa, la part final de curs se centrarà en el fet que l'alumnat posi en pràctica el treballat realitzat fins llavors perquè siguin capaços d'elaborar una unitat de programació i una sèrie d'unitats didàctiques ajustades al currículum, amb coherència entre totes les seves parts, adaptades al context, innovadores i viables.


OBJECTIUS, FINALITATS, COMPETÈNCIES


Clarificar que és una programació i la seva estructura.
Analitzar els documents prescriptius i orientatius del currículum vigent , reflexionant sobre la seva incidència en l' aprenentatge per competències.
Aprendre a programar i dissenyar recursos didàctics en el context del currículum per competències en un primer nivell de concreció.
Aprendre a utilitzar les eines que aporta l'avaluació per competències.
Integrar l'avaluació com element de mètode didàctic i per detectar l'evolució dels aprenentatges significatius dels alumnes.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:
• Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
• Treballar en equip, col·laborant i liderant quan sigui necessari.
• Fomentar un clima que afavoreixi l'aprenentatge i posi en relleu les aportacions dels alumnes.
• Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent; autorregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tota mena adaptant-se a noves situacions i connectar coneixements com a mètode per elaborar altres nous.

COMPETÈNCIES GENERALS
• Dissenyar i desenvolupar de manera individual o col·lectiva projectes educatius que permetin adaptar el currículum i promoure la qualitat dels contextos en els quals es desenvolupa el procés educatiu.
• Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació que la contemplin com un instrument de regulació i estímul.
• Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, utilitzar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
• Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de forma eficaç, crítica i creativa.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
• Conèixer i organitzar els continguts propis de l'especialitat i el seu potencial educatiu, científic i cultural així com els principis psicològics i didàctics relatius al seu aprenentatge.
• Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de la matèria utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum.


a) Objectius referits a l'aprenentatge de coneixements:
- Aplicar els principis de la didàctica general a la didàctica específica.
- Identificar i comprendre les estratègies d'ensenyament aprenentatge pròpies de l'àrea.
- Aplicar als processos d'ensenyament i aprenentatge els coneixements sobre els continguts curriculars, coneixements didàctics i avaluació de les matèries relatives a l'especialització segons l'etapa educativa.

b) Objectius referits a l'aprenentatge d'habilitats o procediments.
- Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialitat cursada.
- Analitzar propostes curriculars innovadores d'Educació Artística a l' ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
- Seleccionar i organitzar els continguts de l'àrea d'Educació Artística en una unitat de programació / unitat didàctica adaptada a l'etapa corresponent.

Referits a actituds, valors i normes
c) Objectius referits a l'aprenentatge d'actituds, valors i normes de comportament.
- Assumir que l'exercici de la funció docent és un procés dinàmic i dialèctic sotmès a una contínua actualització i innovació.
- Reflexionar entorn el vessant cultural, crítica, procedimental i didàctica de l'àrea, com a part integrant de la formació humana.
- Prendre consciència sobre la formació docent del professor de dibuix i la seva situació professional.RELACIÓ DE CONTINGUTS


PRIMERA PART DEL CURS (3 SESSIONS)

Els documents curriculars. Decret del curriculum ( 187 / 2015 ). Marc legal. Anàlisi com a eina de treball oberta i flexible.
Els centres i la seva organització i funcionament. La ubicació i l'entorn. Les dinàmiques educatives aplicades a les característiques dels centres
Desplegament curricular. Programació de la matèria , les unitats didàctiques, seqüències i activitats.
Les elements d'una programació. La unitat didàctica: estructura i finalitat.
Les competències com a organitzadores dels continguts del curriculum.
Àmbits transversals de currículum. Connexions amb les altres matèries.
Transversalitat, interdisciplinarietat i orientacions per el disseny i execució de projectes.
Les sessions d'ensenyament , temporització i adequació de les activitats d'aprenentatge. La programació d'aula i diari.
L'avaluació. Avaluar per aprendre.
Estructura de la planificació de les tutories dels alumnes.


SEGONA PART DEL CURS (8 SESSIONS)

1. Per què programar?
1.1. Diferents categories de programació; de la proposta didàctica al projecte
1.2. Definició i estructura de la Programació Didàctica i la Unitat didàctica


2. Per què sóc docent?
2.1. Cultura i identitat docent
2.2. La innovació com a actitud; definició i distinció de millora i innovació docent
2.3 Introducció al concepte de creativitat
2.4 Estratègies i recursos per a ser i potenciar el pensament creatiu


3. Fonaments pedagògics per a la programació; processos d'aprenentatge
3.1. Tipus d'aprenentatge
3.2. Caracterització de l'aprenentatge memorístic i l'aplicat, i del coneixement inert o funcional
3.3. Com aprenem, principis neuro-científics sobre l'aprenentatge


4. Fonaments pedagògics per a la programació
4.1. Els objectius com a pedra angular de la programació
4.2. Metodologies actives
4.3. Estratègies cooperatives d'aprenentatge
4.4. Les TIC com a eina transversal de coneixement, comunicació i creació
4.5. Estratègies didàctiques, criteris i condicionants per al disseny d'activitats
4.5.1. Categorització de les activitats d'ensenyament-aprenentatge sobre la base de la Taxonomia de Bloom: activitats de coneixement, comprensió, aplicació, anàlisi, síntesi i avaluació
4.6. L'avaluació com a eina d'aprenentatge, principis de l'avaluació formativa i de l'avaluació formadora
4.7. Els Serveis educatius i l'entorn com a col·laboradors en l'acció educativa
4.8. Estratègies i recursos per atendre la diversitat


5. Principis i components de la comunicació
5.1. Del mitjà oral a la multimodalitat: el llenguatge verbal, no verbal i visual.
5.2. Elements fonamentals d'una exposició: estructura, èmfasi, claredat i originalitat.


SESSIONS

SESSIÓ 1


Els documents curriculars .Marc legal. Anàlisi i desenvolupament .
Normatives i disposicions, la incidència que tenen en el desenvolupament general de la programació de la matèria. Decret ( 187 / 2015 ). Aportació de la documentació adient al tema.
La concepció de la matèria, el canvi de perspectiva en la l'organització del currículum des de les competències. Adaptació general. Implicació curricular específica estructura general.


SESSIÓ 2

Les competències bàsiques. Anàlisi i estudi del seu origen i evolució. Treball col·lectiu per analitzar la incidència que han tingut en la transformació dels continguts del currículum donant importància
als aprenentatges significatius. Anàlisi de metodologies sistemàtiques i metodologies pròpies. Aportació de la documentació adient al tema . Anàlisi diferencial.


SESSIÓ 3

L'avaluació. Tipus i moments de l'avaluació en el currículum de l'alumne, anàlisi de la incidència que té en la planificació general d'objectius i continguts de la programació de la matèria i la importància cabdal com element de mètode didàctic.
Adaptació dels sistemes metodològics d'aplicació a les diferents tipologies de centres. Elaboració de materials per part dels alumnes en funció de determinades circumstàncies .


SESSIÓ 4

Per què és necessària la programació? Diferents categories de programació (de la tasca al projecte). Definició i estructura de la Programació Didàctica i la Unitat Didàctica.

Anàlisi de cas: Per grups (2-3) analitzar una Programació Didàctica diferent estriant els seus aspectes més representatius i destacant els seus fonaments, avaluant la coherència i la relació amb el currículum dels diferents apartats i elements, així com proposant millores.

SESSIÓ 5

Per què sóc docent? La cultura i identitat docent. La innovació com a actitud; definició i distinció de millora i innovació docent. Introducció al concepte de creativitat. Estratègies i recursos per a ser i potenciar el pensament creatiu.

Fonaments pedagògics per a la programació (1):
- Tipus d'aprenentatge: Per a planificar és fonamental tenir en compte els diferents tipus d'aprenentatge: teòric (saber) i pràctic (saber fer), desglossant quatre categories de tasques: Reconèixer, Reconstruir, Relacionar i Generar.
Caracterització de l'aprenentatge memorístic i l'aplicat, i del coneixement inert o funcional.
- Com aprenem, principis neuro-científics sobre l'aprenentatge.


SESSIÓ 6

Fonaments pedagògics per a la programació (2):
- Els objectius com a pedra angular de la programació. Remarcar la importància que la planificació es desenvolupa per a aconseguir de la forma més eficaç els objectius fixats sobre la base de principis pedagògics.
- Metodologies actives. Exposant els principis de les més representatives.
- Estratègies cooperatives d'aprenentatge, destacant que treballar en grup no és el mateix que fer-ho en equip, per la qual cosa és necessari conèixer els principis que identifiquen l'aprenentatge cooperatiu, com evidencien mètodes com l'aprenentatge entre iguals o estratègies com els grups d'experts.
- Les TIC com a eina transversal de coneixement, comunicació i creació.
- Estratègies didàctiques, criteris i condicionants per al disseny d'activitats.
Categorització de les activitats d'ensenyament-aprenentatge sobre la base de la Taxonomia de Bloom: activitats de coneixement, comprensió, aplicació, anàlisi, síntesi i avaluació.
- L'avaluació com a eina d'aprenentatge, principis de l'avaluació formativa i de l'avaluació formadora.
- Els Serveis educatius i l'entorn com a col·laboradors en l'acció educativa.
- Estratègies i recursos per atendre la diversitat.

SESSIÓ 7

Sobre la base dels conceptes de les sessions anteriors, per grups d'uns quatre integrants, hauran de dissenyar una Unitat Didàctica mitjançant el mètode de resolució de problemes, sobre la base d'uns paràmetres establerts atzarosament de forma gamificada emprant com a mètode de treball les primeres fases del brainstorming, per a posteriorment depurar una idea i desenvolupar-la de forma innovadora sobre en base al context i amb coherència pedagògica.
Una vegada dissenyada, serà compartida amb els companys i companyes i avaluada conjuntament sobre la base dels següents paràmetres:

1. Els continguts permeten desenvolupar adequadament les competències enumerades
2. Els continguts seleccionats són variats (inclouen conceptes, procediments, valors,...etc.)
3. Es proposen referents com a font de motivació i element detonant
4. Es tenen en compte els interessos de l'alumnat
5. Les diferents activitats tenen una cohesió i faciliten un progressiu desenvolupament dels objectius
6. La metodologia prevista és variada i permet realitzar pràctiques cooperatives
7. El temps fixat s'ajusta al volum de treball sol·licitat
8. Els espais i materials són adequats
9. Les evidències d'avaluació permeten mesurar adequadament els aprenentatges
10. Els instruments previstos per a obtenir informació sobre els aprenentatges construïts estan adaptats i són variats
11. Es contemplen mesures d'atenció a la diversitat

El que ens donarà lloc a introduir el tema de l'avaluació de les unitats didàctiques, enumerant diferents pautes d'anàlisis, definint què és un indicador i exposant els principals instruments d'avaluació i el seu procés de disseny i validació.


SESSIÓ 8

Cada estudiant realitzarà una anàlisi del disseny de la seva programació didàctica mitjançant la tècnica Dafo com a mitjà d'autoavaluació, a partir dels resultats, el grup classe es dividirà en diferents comissions (competències i objectius; continguts i metodologia; avaluació) que realitzaran propostes de millora posant en pràctica l'avaluació entre iguals de forma propositiva.

SESSIÓ 9

Principis i components de la comunicació. Del mitjà oral a la multi-modalitat: el llenguatge verbal, no verbal i visual. Elements fonamentals d'una exposició: estructura, èmfasi, claredat i originalitat.

A partir d'una proposta didàctica dissenyada ad hoc o fruit d'una unitat didàctica ja implementada, per a detectar els aspectes positius i aquells que poden millorar-se, cada estudiant aplicarà la tècnica Scamper com a mitjà d'autoavaluació i reelaboració. Exposant els resultats mitjançant la tècnica del elevator speech.


SESSIÓ 10

Ronda de presentacions (1). Durant dues sessions, cada estudiant realitzarà un simulacre de presentació de la seva Unitat de Programació, rebent una retroacció per part dels companys i companyes i del docent, destacant els seus punts forts i fent suggeriments de millora.


SESSIÓ 11

Ronda de presentacions (2). Durant dues sessions cada estudiant realitzarà un simulacre de presentació de la seva Unitat de Programació, rebent una retroacció per part dels companys i companyes i del docent, destacant els seus punts forts i fent suggeriments de millora.

© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS