PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS

Temes d’història de l’art III. Del realisme al modernisme. Primeres, segones avantguardes i últimes tendències. Arquitectura i arts plàstiques.

(Presencial a Barcelona)


INTRODUCCIÓ

El present curs de formació permanent s’ha creat amb l’objectiu de cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com de professors en actiu. El curs abasta la part del temari corresponent a les àrees d’arts plàstiques i arquitecura de l’assignatura «Fonaments de l’art 2» del segon curs de batxillerat.


OBJECTIUS:

1. Comprendre i valorar críticament els diferents conceptes d’art i de cultura visual en el món contemporani, així com la seva evolució històrica, per tal d’establir les bases de la mateixa definició del fet artístic.
2. Desenvolupar la sensibilitat artística, el criteri estètic i el sentit crític com a fonts de formació i enriquiment cultural per expressar sentiments propis davant les creacions artístiques, respectant la diversitat de percepcions davant l'obra d'art i superant estereotips i prejudicis.
3. Reconèixer els principals moviments artístics i culturals relacionant-los amb la seva època, espai i context social per identificar els seus trets distintius, determinar les seves aportacions i valorar-ne la repercussió.
4. Entendre les obres d’art i les altres formes de cultura artística com un fet social per analitzar la seva funció ideològica i el seu significat identitari com a representació d’una època i d’una cultura, tot valorant especialment el paper social de l’artista o autor.
5. Identificar els principals tipus de manifestacions de la cultura artística propis de cada època o moviment (de les arts tradicionals a les creacions amb mitjans digitals) per reconèixer i diferenciar les característiques i el vocabulari propis de cada tipologia creativa (llenguatge, tècnica...) i aplicar-ho a la interpretació de les obres i al propi treball creatiu.
6. Reconèixer i analitzar els principals autors i manifestacions artístiques i culturals, fent referència específica a l’àmbit de Catalunya i Espanya per interpretar-los i contextualitzar-los en el seu entorn històric i sociocultural.
7. Conèixer i usar diferents mètodes, fonts i tecnologies de la informació i la comunicació per analitzar, entendre i valorar críticament les creacions artístiques. Ser capaç d’aplicar aquest aprenentatge per argumentar el propi treball creatiu.
8. Comprendre i valorar la transversalitat i interacció de les manifestacions artístiques i culturals a través del temps per relacionar els aspectes comuns entre l’art de diferents èpoques.
9. Comprendre i valorar la transversalitat i interacció de les manifestacions artístiques i culturals a través de l’espai i el territori per trobar les connexions entre les diferents formes d’expressió cultural per tal d’apreciar el valor del diàleg intercultural i creatiu.
10. Conèixer i valorar les manifestacions i activitats culturals de l’entorn més proper, emprant, sempre que sigui possible, l’observació i audició directa de les obres i produccions artístiques, així com l’ús dels equipaments culturals i la participació activa en iniciatives culturals per aconseguir la implicació de l’alumnat en la conservació i difusió del patrimoni cultural i en el desenvolupament del teixit cultural del seu entorn.


CONTINGUTS COMUNS I TRANSVERSALS
· El concepte d’art i d’estètica en els diferents moviments culturals. Crisis i revolucions artístiques.
· Els significats i funcions socials de l’art i dels altres objectes culturals en els diferents contexts històrics.
· El paper de l’artista i dels altres subjectes que intervenen en l’encàrrec, producció, difusió i recepció de l’objecte cultural en cada context històric.
· La identificació de l’estil o el moviment cultural: trets definitoris formals i conceptuals. Aportacions.
· Els tipus de manifestacions artístiques i culturals pròpies de cada període històric o moviment: característiques. Els nous mitjans d’expressió (fotografia, cinema, còmic, televisió, vídeo, produccions digitals...): principals innovacions tecnològiques, de llenguatge...
· La música, la dansa i altres arts escèniques pròpies de cada període o moviment cultural: característiques estilístiques i gèneres.
· Les connexions entre les manifestacions artístiques i culturals de diferents continents, estils, èpoques i moviments culturals: influències, continuïtats, evolucions i ruptures.
· Les connexions entre les manifestacions de cada moviment cultural: arts visuals, arquitectura, disseny, arts escèniques, música, cinema, literatura...
· L’anàlisi, interpretació i valoració dels autors i les manifestacions de la cultura artística més rellevants de cada època i moviment, fent referència específica a l’àmbit cultural català i espanyol.
CONTINGUTS

1-ELS NOUS LLENGUATGES ARTÍSTICS
Referents històrics
Localització i evolució artística
L'art en la cultura de masses
La fotografia
Els instruments
Les tipologies
El llenguatge visual de la fotografia
El cinema
Cinema i televisió
El cartell
El còmic


2-EL ROMANTICISME
Referents històrics
Localització i evolució artística
Característiques generals
La pintura romàntica
Goya: entre la Il·lustració i el Romanticisme
La contraposició romàntica i classicista a França
El Romanticisme alemany
La diversitat anglesa

3-DEL REALISME AL POSTIMPRESSIONISME
Referents històrics
Localització i evolució artística
El Realisme
L’Impressionisme
El Postimpressionisme
El Simbolisme
La pervivència de l’academicisme.
Els inicis de la fotografia •El retrat i els estudis fotogràfics
Els orígens del cinema
El cartell publicitari com a una nova forma d'art

4-EL MODERNISME: DE L'ART NOUVEAU FRANCÈS AL MODERNISME CATALÀ
Referents històrics
Localització i evolució artística
El Modernisme
El moble
L'Art Nouveau
Modernisme a Catalunya
Àustria i el Sezessionstil

5-ART DE LA PRIMERA MEITAT DEL S. XX
Referents històrics
Localització i evolució artística
Característiques generals
L'arquitectura
Funcionalisme
Organicisme
Arquitectura d'avantguarda
Les Primeres Avantguardes artístiques (1905-1945)
Fauvisme
Expressionisme
Cubisme
Futurisme
Dadaisme
Art abstracte
Surrealisme
L'escola de París
El Noucentisme català
L'Art Déco: El retrobament de la puresa de línies
Mestres espanyols d'avantguarda
Picasso: un geni d'avantguarda
El Surrealisme oníric de Dalí
El món microscopi de Miró
Avantguardisme a Hispanoamèrica i als Estats Units
La irrupció del racionalisme i el cas del mobiliari De Stijl
La Bauhaus i el naixement del disseny modern
Escultura

6-ART DE LA SEGONA MEITAT DEL S.XX
Referents històrics
Localització i evolució artística
Característiques generalsDel Funcionalisme a l'arquitectura d'autor
L'herència funcionalista
L'arquitectura postmoderna
High-Tech i arquitectura d'autor
Segones Avantguardes artístiques
Informalisme
Nou realisme francès
Abstracció postpictòrica I Minimalisme
Art acció i art conceptual
Art cinètic o Op art
Expressionisme abstracte
Pop artArte povera
Hiperrealisme i Fotorealisme
Individualitats artístiques
Tendències postmodernes
Altres tendències a partir del 1980
Escultura
El disseny industrial
La fotografia
El cinema
Naixement i auge de la televisió
El còmic