PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS

Temes d’Arts i la seva preparació per a l’Educació Secundària / I ). Teoria de l'art. De l'antiguitat a l'Edat mitjana.
(Presencial a Barcelona)


INTRODUCCIÓ

El present curs s'ha dissenyat per ser una eficaç eina de recolzament i preparació pels opositors de l'especialitat de dibuix. S'ofereix, a més, la tutorització de les tasques d'investigació i elaboració de materials que l'alumnat porti a terme.OBJECTIUS:

1-Situar els diferents corrents estilístics en el temps i l'espai
2-Conéixer els contextos històrics dels diferents períodes.
3-Resumir les característiques dels diversos estils artístics.
4-Descriure les característiques de les diferents obres proposades
5-Comprendre l'evolució dels diferents estils
arístics i els nexes establerts entre ells.
6-Reconéixer els diferents autors per les seves i les seves obres i les seves característiques 7-Conéixer les noves tecnologies al camp artístic
8-Valorar la importància de l'obra d'art en la producció cultural europea
9-Conéixer les tècniques de conservació i restauració de l'obra d'art. 10-Valorar la tasca divulgativa dels Museus.
11-Conéixer els principals museus i la seva tasca específica conservadora, restauradora, divulgativa i educativa.

RESUM DE CONTINGUTSPRESÈNCIA DE LA GEOMETRIA EN LA NATURALESA I EN L'ART
-Aspectes estructurals
-Panoràmica històrica

LES FUNCIONS SOCIALS DE L'ART EN LA HISTÒRIA
-Màgico-religiosa
-Funerària
-Civil i Militar
-Educativa
-Ideològica
-Divulgativa
-Estètica

PERVIVÈNCIA I VALORACIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC.
-Percepció de l’obra d’art coma bé cultural de valor universal.
-Comprensió de l’obra d’art tenint en compte el context històric en què va ser creada fugint de prejudicis estètics o ideològics.
-Reconeixement dels museus i centres d’art més importants d’Europa.
-Identificació d’alguns dels conjunts monumentals que formern part del Patrimoni Cultural de l’Humanitat.
-Presa de consciència de la necessitat de protegir i conservar el patrimoni artístic per el gaudi de les generacions actuals i futures.

PERCEPCIÓ I ANÀLISI EN L’OBRA D’ART. ICONOGRAFIA I ICONOLOGIA.
-L'anàlisi formal
-L'esquema compositiu
-L'anàlisi temàtic. La dimensió significativa de l'obra d'art.
-La dimensió iconogràfica. Pla de la denotació i pla de la connotació.
-La dimensió iconològica. Simbologia de l'obra d'art. -Condicionants històrics de l'iconologia.

. LES ARTS FIGURATIVES EN EL MÓN ANTIC
1-Aproximació a la història, la geografia i la cronologia del Pròxim Orient i d’Egipte.
2-L’arquitectura i l’escultura mesopotàmiques: temples, palaus, tombes, figures exemptes i esteles.
3-L’arquitectura persa: palaus i hipogeus.
4-L’art fenici: característiques i restes arqueològiques a Espanya.
5-L’art egipci: tombes, temples, escultura, pintura i els aixovars funeraris

ART CLÀSSIC: GRÈCIA (I)
1-Aproximació històrica, geogràfica i cronològica a l’art grec, i fonaments socials i culturals de l’art grec. Els antecedents de l’art grec: les civilitzacions minoica i micènica.
2-L’urbanisme i la concepció de l’espai a les ciutats gregues.
3-Larquitectura grega: l’ordre i la raó. Els ordres arquitectònics:dòric, jònic i corinti.
4-L’arquitectura religiosa: el temple grec. El Partenó, l’Erectèon, L’Atena Àptera, l’Altar de Zeus a Pèrgam. L’arquitectura civil: el teatre. Teatre d’Epidaure.
5-L’escultura grega arcaica. Kouros i Kore
6-L’escultura grega clàssica. Els guerrers de Riace, el Discòbol, el Dorífer i Hermes amb Dionís infant.
7-L’escultura grega hel.lenística. Victòria de Samotràcia i Laocoont i els seus fills.
8-Els diversos estils de la ceràmica: geomètric, d’època arcaica i d’època clàssica, i tipologies del mosaic, concretament de còdols i de tessel.les
9-Contextualització cronològica de les grans etapes de l’art grec

ART CLÀSSIC: GRÈCIA (II)
10-Reconeixement de les tècniques arquitectòniques utilitzades per la civilització grega.
11-Comparació de les plantes dels diferents tipus de temples grecs.
12- Anàlisi formal del Partenó, l’Erectèon, l’Atena Niké, el Teatre d’Epidaure i l’Altar de Zeus a Pèrgam, de l’entorn i de la funció emprant fond textuals i iconogràfics.
13-Definició, comprensió i ús correcte del vocabulari
10-Reconeixement de les tècniques arquitectòniques utilitzades per la civilització grega.
11-Comparació de les plantes dels diferents tipus de temples grecs.
12- Anàlisi formal del Partenó, l’Erectèon, l’Atena Niké, el Teatre d’Epidaure i l’Altar de Zeus a Pèrgam, de l’entorn i de la funció emprant fond textuals i iconogràfics.
13-Definició, comprensió i ús correcte del vocabulari
específic da cada apartat: mètopa, cariàtide, kórai, èntasi, àbac, etc.

ART CLÀSSIC: ROMA
1-Els períodes de la història de Roma i aproximació a la història de l’imperi romà.
2-La geografia i la cronologia de l’art etrusc i romà
3-L’art etrusc: arquitectura, escultura i pintura
4-El temple de Júpiter Capitolí
5-Anàlisi de les característique generals de l’art romà.
6-L’urbanisme romà: l’estructura de les ciutats, les obres
d’enginyeria, làmbit familiar, els monuments de caràcter administratiu i els monuments commemoratius.
7-L’escultura romana: el retrat i el relleu històric
8-La pintura romana: els quatre estils

L'ART ROMÀNIC (I)
1-La cronologia i la geografia de l’art preromànic.
2-L’art de les invasions.
-Art visigòtic
-Art Ostrogòtic
-Art Merovingi
3-L’art Carolingi
4-L’art Otònic
5-L’art asturià.
6-Descripció de l’edifici asturià Santa Maria del Naranco
7-El context històric en què es desenvolupa l’ert romànic.
8-La geografia i la cronologia de l’art romànic.
9-Les característiques generals de l’art romànic.
10-L’arquitectura al servei de Déu: les catedrals i les esglésies.
11-Els elements constructius de l’arquitectura romànica.
12-El romànic europeu: diferències estilístiques.
13-Les esglésies i les catedrals romàniques a Espanya.
14-Els conjunts monacals.
15-L’arquitectura civil: hospitals, albergs i castells

ART ROMÀNIC (II)
10-L’escultura romànica a les portalades i els capitells i les escultures devocionals.
11-L’església de San Vicenç de Cardona
12-La portalada de Santa Maria de Ripoll.
13-Les escultures devocionals en fusta: Majestat Batlló i mare de Déu de Veciana.
14-La pintura romànica: la pintura mural al fresc i la pintura al tremp. Els frescos de l’absis de Sant climent de Taüll i el frontal de Santa Maria d’Avià.
15-El Tapís de la Creació.
16-Anàlisi de les circumstàncies històriques pròpies de la Península Ibèrica que van fer florir el romànic.
17-Dedució dels aspectes econòmics socials i culturals de l’Edat Mitjana a partir de la informació que proporcionen les obres d’art.
18-Anàlisi de la planta i dels elements constructius de les esglésies romàniques.
19-Aplicació i ús del vocabulari específic de l’art romànic: tribuna, absis, girola, transsepte, deambulatori, etc.

ART GÒTIC (I)
1-La geografia i la cronologia de l’art gòtic
2-L’art gòtic: introducció a l’arquitectura, l’escultura i la pintura.
3-L’arquitectura gòtica: les catedrals
4-Els estils gòtics arquitectònics: cistercenc, septentrional, radiant, flamíger i meridional,
5-Anàlisi del Monestir de Poblet, La Seu Vella de Lleida i Santa Maria del Mar.
6-L’arquitectura civil gòtica: Anàlisi de la Llotja de València.

ART GÒTIC (II)
7-L’escultura gòtica: trets generals i diferències estilístiques. Mare de Déu de Sallent.
8-La pintura gòtica. Tècniques i estils: francogòtic, italogòtic, cortesà i flamenc.
9-L’estil italogòtic: Anàlisi dels frescos de la Capella degli Scrovegni o dell’Arena i el retaule de l’Esperit Sant.
10-El gòtic flamenc: Anàlisi d’El matrimoni Arnolfini, El jardí de les delícies i la Mare de Déu dels Consellers.

ART ISLÀMIC. LA SEVA SIGNIFICACIÓ EN L'ART ESPANYOL
1-Aproximació a l’història d’Al-Andalus
2-La geografia i la cronologia de l’art islàmic.
3-Les característiques de l’arquitectura islàmica i els seus elements decoratius.
4-L’arquitectura religiosa: la mesquita de Còrdova.
5-L’arquitectura civil: alcassabes, fortalesses, castells, palaus i banys públics.
6-L’art mudèjar: context històric, geogràfic, cronològic i característiques.
7-Els diferents focus mudèjars: castellanoleonès, toledà, aragonès, i andalus.
8-Distinció de les tres etapes artístiques de
l’art hispanomusulmà: època omeia i califal, època almohade i època nassarita.
9-L’art mossàrab