PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS

Fonaments de l'Art 2. Part II. Primera meitat del segle XX.

(Presencial a Barcelona)


INTRODUCCIÓ

El present curs de formació permanent s’ha creat amb l’objectiu de cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com de professors en actiu. El curs, per tant, abasta la totalitat del temari de l’assignatura «Fonaments de l’art 2» del segon curs de batxillerat.


OBJECTIUS:

1.Comprendre i valorar críticament els diferents conceptes d’art i de cultura visual en el món contemporani, així com la seva evolució històrica, per tal d’establir les bases de la mateixa definició del fet artístic.
2. Desenvolupar la sensibilitat artística, el criteri estètic i el sentit crític com a fonts de formació i enriquiment cultural per expressar sentiments propis davant les creacions artístiques, respectant la diversitat de percepcions davant l'obra d'art i superant estereotips i prejudicis.
3. Reconèixer els principals moviments artístics i culturals relacionant-los amb la seva època, espai i context social per identificar els seus trets distintius, determinar les seves aportacions i valorar-ne la repercussió.
4. Entendre les obres d’art i les altres formes de cultura artística com un fet social per analitzar la seva funció ideològica i el seu significat identitari com a representació d’una època i d’una cultura, tot valorant especialment el paper social de l’artista o autor.
5. Identificar els principals tipus de manifestacions de la cultura artística propis de cada època o moviment (de les arts tradicionals a les creacions amb mitjans digitals) per reconèixer i diferenciar les característiques i el vocabulari propis de cada tipologia creativa (llenguatge, tècnica...) i aplicar-ho a la interpretació de les obres i al propi treball creatiu.
6. Reconèixer i analitzar els principals autors i manifestacions artístiques i culturals, fent referència específica a l’àmbit de Catalunya i Espanya per interpretar-los i contextualitzar-los en el seu entorn històric i sociocultural.
7. Conèixer i usar diferents mètodes, fonts i tecnologies de la informació i la comunicació per analitzar, entendre i valorar críticament les creacions artístiques. Ser capaç d’aplicar aquest aprenentatge per argumentar el propi treball creatiu.
8. Comprendre i valorar la transversalitat i interacció de les manifestacions artístiques i culturals a través del temps per relacionar els aspectes comuns entre l’art de diferents èpoques.
9. Comprendre i valorar la transversalitat i interacció de les manifestacions artístiques i culturals a través de l’espai i el territori per trobar les connexions entre les diferents formes d’expressió cultural per tal d’apreciar el valor del diàleg intercultural i creatiu.
10. Conèixer i valorar les manifestacions i activitats culturals de l’entorn més proper, emprant, sempre que sigui possible, l’observació i audició directa de les obres i produccions artístiques, així com l’ús dels equipaments culturals i la participació activa en iniciatives culturals per aconseguir la implicació de l’alumnat en la conservació i difusió del patrimoni cultural i en el desenvolupament del teixit cultural del seu entorn.CONTINGUTS COMUNS I TRANSVERSALS

El concepte d’art i d’estètica en els diferents moviments culturals. Crisis i revolucions artístiques.
· Els significats i funcions socials de l’art i dels altres objectes culturals en els diferents contexts històrics.
· El paper de l’artista i dels altres subjectes que intervenen en l’encàrrec, producció, difusió i recepció de l’objecte cultural en cada context històric.
· La identificació de l’estil o el moviment cultural: trets definitoris formals i conceptuals. Aportacions.
· Els tipus de manifestacions artístiques i culturals pròpies de cada període històric o moviment: característiques. Els nous mitjans d’expressió (fotografia, cinema, còmic, televisió, vídeo, produccions digitals...): principals innovacions tecnològiques, de llenguatge...
· La música, la dansa i altres arts escèniques pròpies de cada període o moviment cultural: característiques estilístiques i gèneres.
· Les connexions entre les manifestacions artístiques i culturals de diferents continents, estils, èpoques i moviments culturals: influències, continuïtats, evolucions i ruptures.
· Les connexions entre les manifestacions de cada moviment cultural: arts visuals, arquitectura, disseny, arts escèniques, música, cinema, literatura...
· L’anàlisi, interpretació i valoració dels autors i les manifestacions de la cultura artística més rellevants de cada època i moviment, fent referència específica a l’àmbit cultural català i espanyol.
CONTINGUTS PER SESSIONSSESSIÓ 1

ELS NOUS LLENGUATGES ARTÍSTICS (I)
- Referents històrics de la primera meitat del s. XX
- L'art en la cultura de masses
- La fotografia
•Els instruments
•Les tipologies
•El llenguatge visual de la fotografia
- El cinema
•Elements materials
•La imatge cinematogràfica
•L'enquadrament i els diversos plans
•Els angles de visió
•Els moviments de la càmara
•El so i la il·luminació
•Els efectes especials
•El muntatge
•L'equip de filmació o rodatge
•La indústria del cinema
•Els gèneres cinematogràfics
•Cinema i televisióSESSIÓ 2

ELS NOUS LLENGUATGES ARTÍSTICS (II)
- El vídeo
•Produccions de vídeo
-El cartell
•Els elements
•El llenguatge visual del cartell
•Del cartell publicitari al propagandístic
-El còmic
•Un llenguatge narratiu nou: les vinyetes
•Fases per realitzar un còmic
•Els gèneres del còmic
•La indústria del còmicSESSIÓ 3

ARQUITECTURA DE LA PRIMERA MEITAT DEL S. XX
•Funcionalisme
•Organicisme
•Arquitectura d'avantguardaSESSIÓ 4

LES PRIMERES AVANTGUARDES ARTÍSTIQUES (I)
•Fauvisme
•Expressionisme
•Cubisme


SESSIÓ 5

LES PRIMERES AVANTGUARDES ARTÍSTIQUES (II)
•Futurisme
•Dadaisme
•Art abstracte


SESSIÓ 6

LES PRIMERES AVANTGUARDES ARTÍSTIQUES (III)
•Surrealisme
•L'escola de París
Catalunya
- El Noucentisme català
Evolució de l’art decoratiu
- L'Art Déco: El retrobament de la puresa de línies


SESSIÓ 7

Els grans mestres espanyols
•Picasso: un geni d'avantguarda
•El Surrealisme oníric de Dalí
•El món microscopi de Miró


SESSIÓ 8

LES PRIMERES AVANTGUARDES ARTÍSTIQUES (IV)
- Avantguardisme a Hispanoamèrica i als Estats Units
-La irrupció del racionalisme i el cas del mobiliari De Stijl
- La Bauhaus i el naixement del disseny modern
•Taller de fusteria: mobles infantils
•Taller metal·lúrgic: accessoris de la llar
- Cultures del món i art ContemporaniSESSIÓ 9

Fitxes (I)
F.21 Pavelló alemany
F.22 Casa Kaufmann
F.23 Formes úniques de continuïtat en l'espai
F.24 El profeta
F.25 Nit de lluna
F.26 Dona i ocell a la llum de la lluna


SESSIÓ 10


Fitxes (II)
F.27 La ratlla verda
F.28 L'habitació vermella
F.29 Paisatge a l'Estaque
F.30 Composició IV
F.31 Interior holandès I
F.32 La persistència de la memòria
F.33 Guernica
F.34 Cadira vermella i blava
F.35 Cadira Barcelona
METODOLOGIA


-La tasca d’aula es fonamenta en el fet que «Fonaments de l’art» és una matèria que requereix un enfocament teoricopràctic per tal que l’alumnat assumeixi eficaçment tant els coneixements com la metodologia d’anàlisi establerta per les PAU.
-Els continguts de caire més teòrics es treballaran mitjançant el dossier de curs i seran integrats en l’anàlisi d’obres dintre d’una dinàmica de curs activa i participativa per part de l’alumnat.
-L’alumnat elaborarà un projecte docent d’impartició que consistirà en preparar una classe d’anàlisi d’obres d’art pertanyent al temari de curs.
-Es farà respecte de tres obres d’un mateix estil (arquitectònica, escultòrica i pictòrica) i s’extrauran els factors comuns. Anàlogament, es realitzarà una anàlisi comparativa de tres obres d’un altre estil tot establint-hi les diferències i si s’escau els factors evolutius.

-Les activitats seran de caràcter teoricopràctic i pràctic.
Principalment a l’aula, l’alumnat integrarà els coneixements teòrics en l’anàlisi d’obres d’art desenvolupant-hi un rol actiu i participatiu respecte del grup i del formador.
-La tasca d’aula es farà de forma individual i en grup, així com sobre pantalla de projecció on hi haurà d’establir les corresponents deduccions estilístiques, formals i temàtiques a partir de les imatges reproduïdes.

-Una vegada es complementi cada tema de curs, totes les seves dades més significatives seran incorporades al fris ubicat a l’aula (elaborat en grup) que facilitarà l’anàlisi comparativa dels diversos estils i obres, així com de la seva ubicació geogràfica i context històric i cultural.


VISITA AL MNAC
1-Les obres de curs exposades al MNAC seran analitzades in situ.
2-L’activitat també inclourà la visita als tallers i laboratoris de restauració, per tal de conéixer directament la tasca d’estudi, conservació i divulgació de l’art a la màxima institució museística de Catalunya.