PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS

Fonaments de l'Art 2. Primera part. El segle XIX, del Romanticisme al Modernisme. Arquitectura i arts visuals.

(Presencial a Barcelona)


INTRODUCCIÓ

El present curs de formació permanent s’ha creat amb l’objectiu de cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com de professors en actiu. El curs, per tant, abasta la totalitat del temari de l’assignatura «Fonaments de l’art» del primer curs de batxillerat.


OBJECTIUS:

1-Situar els diferents corrents estilístics en el temps i l'espai
2-Conéixer els contextos històrics dels diferents períodes.
3-Resumir les característiques dels diversos estils artístics.
4-Descriure les característiques de les diferents obres proposades
5-Comprendre l'evolució dels diferents estils
arístics i els nexes establerts entre ells.
6-Reconéixer els diferents autors per les seves i les seves obres i les seves característiques.
7-Conéixer les noves tecnologies al camp artístic.
8-Valorar la importància de l'obra d'art en la producció cultural europea.
9-Conéixer les tècniques de conservació i restauració de l'obra d'art.
10-Valorar la tasca divulgativa dels Museus.
11-Conéixer els principals museus i la seva tasca específica conservadora, restauradora, divulgativa i educativa.


RESUM DE CONTINGUTS

1. El Romanticisme
2. Del Realisme al Modernisme
2.1.El Realisme
2.2.L’Impressionisme
2.3.El Postimpressionisme
2.4.La pervivència de la pintura acadèmica
2.5.El moviment Simbolista
2.6.Els inicis de la fotografia i el cinema
2.7.El cartell publicitari com a una nova forma d’art
3.Del Modernisme al Modernisme català.
3.1.El Modernisme a Europa
3.2.El Modernisme a CatalunyaCONTINGUTS PER SESSIONSSESSIÓ 1

UNITAT 1. EL ROMANTICISME
1.Referents històrics
2.Localització i evolució artística
3.Característiques generals
4.La pintura romàntica
-Goya: entre la il.lustració i el Romanticisme
Fitxa 1.El tres de maig a Madrid
Fitxa 2.La família de Carles IV


SESSIÓ 2

5. La contraposició romàntica i classicista a França
6. El Romanticisme alemany
7. La diversitat anglesa
8. Arts decoratives
- Anglaterra: del regency style a l’estètica victoriana
- França: L’estil segon imperi: l’eclecticisme o l’estil d’estils
9. La moda
Fitxa 3. La mort de Sardanàpal. Éugene Delacroix
Fitxa 4. La llibertat guiant al poble. Éugene Delacroix


SESSIÓ 3

UNITAT 2. DEL REALISME AL MODERNISME
1.Referents històrics
2.Localització i evolució artística
3.L’urbanisme: entre la realitat i l’utopia
4.L’arquitectura: recuperació del passat i nous materials.
-l’Eclecticisme de l’arquitectura historicista
-Les noves possibilitats del ferro
-L’Escola de Xicago: la llavor del Funcionalisme
-L’escultura
Fitxa 5. La torre Eiffel. Gustav Eiffel
Fitxa 6. Magatzems Carsons, Pirie & Scott. Louis Sullivan
Fitxa 7. El pensador. Rodin
Fitxa 8. Els primers freds. Miquel Blay


SESSIÓ 4

El Realisme
1.La ”fotografia objectiva del Realisme”
2.Millet
3.Daumier
4.Courbet
5.El paisatgisme realista: Corot i l’escola de Barbizon
6.El Realisme a Espanya
-Ramón Martí i Alsina
-Carlos de Haes
Fitxa 9. Enterrament a Ornans. Gustav Courbet
Fitxa 10. La Vicaria. Marià Fortuny


SESSIÓ 5

L’Impressionisme
1. La captació atmosfèrica de l’impressionisme
2. La tècnica impressionista
3. Manet
4. Monet
5. Renoir
6. Dégas
7. Pissarro
8. Sisley
9. L’Impressionisme a Espanya: Sorolla
Fitxa 11. El dinar campestre. Édouard Manet
Fitxa 12. “Sol ixent: impressió”. Claude Monet


SESSIÓ 6

El Postimpressionisme
1. Un pont cap a l’avanguarda
2. Cézanne
3. Van Gogh
4. Toulouse L’Autrec
5. Gauguin
6. Munch
Fitxa 13. Els jugadors de cartes. Paul Cézanne
Fitxa 14. Nit estelada. Vincent Van Gogh
Fitxa 15. El crit. Edvard Munch.


SESSIÓ 7

La pervivència de la pintura acadèmica
1.França i la pintura de “Grand Teme”
- Thomas Couture
- Jean- Louis Meissoniere
- William Buguerau
2-Espanya: Historicisme, Anecdotisme i Preciossisme
-Eduardo Rosales
-Antonio Gisbert
-José Casado de Alisal
-Francisco Pradilla
-Marià Fortuny


SESSIÓ 8

El moviment Simbolista
1.El simbolisme i la tradició romàntica
2.El Simbolisme a França:
-Gustav Moreau
-Odilon Redon
-Henry Rousseau
-Puvis de Chavanne
-Els pintors “nabins”: Dérain, Vuillard i Bonnard
3.El Simbolisme a Àustria: Gustav Klimt
4-El simbolisme a Suïssa: Arnold Böklin
Els inicis de la fotografia i el cinema
1.El retrat i els estudis fotogràfics
2.Els orígens del cinema
Fitxa 16. Boul.evard du temple. Louis Daguerre
Fitxa 17. Sortida dels obrers de la fàbrica. Louis Lumier
El cartell publicitari com a una nova forma d’art
1-Primers artistes
2-Toulouse L’Autrec


SESSIÓ 9

DEL MODERNISME AL MODERNISME CATALÀ
1-Referents històrics
2-Localització i evolució artística
3.El Modernisme a Europa
-L’Art Nouveau francès
-Àustria i el Sezessionstil
4-El moble
5-La moda i el japonisme
6-La joieriaSESSIÓ 10


El Modernisme a catalunya
1.La Renaixença com a context cultural del Modernisme a Catalunya
2.L'arquitectura modernista
-Antoni Gaudí
-Lluís Domènec i Muntaner
-Josep Puig iCadafalch
3.La pintura modernista
-Ramón Casas
-Santiago Rusinyol
-Isidre Nonell
3.L'escultura modernista
-Miquel Blay
-Josep Llimona
4.El modernisme a ls arts decoratives
-Josep Maria Jujol
-Lluís Masriera
-Gaspar Homar
5.El modernisme a les arts gràfiques
-Ramón Cases
-Alexandre de Riquer
Fitxa 18 . El Palau de la música. Lluís Domènec i Muntaner
Fitxa 19. Casa Milà o “La Pedrera”. Antoni Gaudí
Fitxa 20. Banqueta de fumar.Hector Guimard