PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS

Fonaments de disseny del batxillerat d’arts. Eines de treball a classe.
(Presencial a Barcelona)


INTRODUCCIÓ

En aquest Curs de Treball de Fonaments de Disseny donarem eines dins de l’àmbit en l’ensenyament-aprenentatge de la matèria des de secundària i el batxillerat d’arts. No es tracta de establir un catecisme temàtic, sinó mes aviat de proposar un exemplari obert que faci servei a la diversitat de professors que imparteixen la matèria i a la diversitat de grups-classe que en són destinataris. Treballarem fonaments conceptuals i perceptuals. Incidirem en el procés creatiu. Tècniques de pensament visual. Bidimensió-Tridimensió. Tot incidint en els tres àmbits en que està estructurada la matèria: Comunicació, Objecte i Entorn. Treballant d’una manera transversal i en equip. Diferenciant entre fer projectes de disseny i fer exercicis projectuals de disseny adequat a l’alumnat de secundària i batxillerat.
OBJECTIUS:

-Plantejar i proposar exercicis a nivell elemental per consolidar uns mateixos coneixements a alumnes de diversa procedència i a nivell amb vista a cursos superiors.
-Diferenciar entre fer projectes de disseny i fer exercicis projectuals de disseny tenint en compte la impossibilitat pràctica de l’alumnat d’arribar a definir la globalitat d’un procés real de disseny.
-Establir el llistó exigible a la fí del batxillerat, de manera que sigui un referent no solament com a nivell de partida per un curs universitari o de cicle formatiu sinó tambè com a referent a possibles proves d’accés.
-Establir propostes de caràcter tant projectual com reflexiu-receptiu necessàries per l’anàlisi de la realitat.
-Incidir en el Procés Projectual i en la creativitat davant de qualsevol proposta dels diferents àmbits amb tècniques com el Pensament Visual i Pensament Lateral.
-Incidir sobre el saber i el saber fer aplicats a les parts no projectuals de la matèria.
-Potenciar el Treballar en equip i la transversalitat de les iniciatives projectuals.
-Enriquir punts de vista reflexiu i crític, tant del coneixement històric com de la tasca projectual.
-Marcar les pautes de correcció de qualsevol exercici projectual en disseny considerant els vessants funcionals, estètic, signic, de materialització i de context. Donant per vàlides totes les vies de realització projectual, dibuix, maqueta o el prototip.
RESUM DE CONTINGUTS


Fonaments de Disseny.
Consideracions de la matèria en la seva etapa. Aportacions al currículum. La matèria per blocs. Conceptuari. Exemples. Materials de l’alumne. Quadern de l’artista. Introducció llenguatge pensament visual. Moodboard.
Sessió teòrica-pràctica.

Visual Thinking 1
Pensament visual. Eines i recursos. Procés creatiu. Pensament lateral. Estratègies per treballar en equip.
Sessió teorico-pràctica

La geometría del disseny. Estudis sobre la proporció i la composició.
Sessió teorico-pràctica

Disseny i comunicació 1. Elements bidimensionals del disseny rel.lacionats amb el disseny gràfic. Tipògrafa. Imatges d’identitat corporativa. Brainstorming. Color 1. Escriptura.
Sessió teorico-pràctica

Disseny i comunicació 2 . Senyalèctica. Pictogrames. Estratègies d’ideació i projectació i aspectes bàsics del disseny bidimensional. Treballar segons la iconocitat.
Sessió teorico-pràctica

Dibuix de l’objecte 1. De la bidimensionalitat a la tridimensionalitat. Croquització. Sistemes de representació. Normalització. Packaging.
Sessió teorico-pràctica

Dibuix de l’objecte 2. Textures. Teixits i estampats. Indumentària: Materials i història del vestit.
Sessió teorico-pràctica

Dibuix de l’entorn. Urbansketching.1 Perspectives. Color 2. Composició. Espais habitables i espais interiors. El dibuix habitat. Espais efímers.
Sessió teorico-pràctica

Dibuix de l’entorn. Urbansketching.2 Entorn Urbà. Sortir de l’estudi. Composició dibuix i color.
Sessió teorico-pràctica. Sortida al carrer.

Disseny per viure?. Projectes per al món real. Textos de John Berguer i Giles Lypovetsky. Influències estètiques i tendències. Textos relacionats. Debat.

Eines per la presentació de projectes. Projectes d’alumnes realitzats a classe. Moodboard. Sketchbook.
Imatge en moviment: Rotoscòpia. Stop-Motion.