PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
El sistema dièdric. Nivell 3

( Edició a Barcelona - Seu de COLBACAT )


INTRODUCCIÓ

El curs pretén explicar el Dibuix Tècnic amb el sistema dièdric, a un nivell suficientment alt com per a ajustar‐se a les exigències més complexes del currículum del batxillerat, i del temari d’oposicions a l’especialitat de Dibuix.

En aquest curs es posa l’accent també en l’organització dels continguts més propera a com ho fa el currículum dels batxillerats.

Aquest curs forma part d’un conjunt de tres cursos que completen la competència i aprofundiment sobradament necessari per a la docència del batxillerat, i que en esta edició s'esten en hores per a poder aprofundir encara més.
Per tant, s’ofereix un tercer nivell amb un alt grau d’aprofundiment i per tant, de domini del sistema dièdric.

Per tant, s’explica el dibuix a un nivell suficientment profund com per a donar recursos suficients superar exigències i problemes plantejats en els nivells del temari d’oposicions a secundària

OBJECTIUS

Consolidar els temes clau dels sistemes de representació.. Plantejar i solucionar problemes de nivell.
Conèixer i comprendre els fonaments del sistema dièdric i el sistema acotat per aplicar-los a la lectura i interpretació de dissenys, plànols i productes artístics, i per elaborar solucions raonades davant de problemes geomètrics en el camp de la tècnica i de l'art, tant en el plànol com en l’espai.

Relacionar l’espai amb el pla, comprenent la necessitat d’interpretar el volum amb el pla, per mitjà del sistema dièdric i el sistema acotat. Emprar amb profunditat els recursos de la geometria descriptiva, fent especial incidència en el sistema dièdric i acotat, a fi de plantejar i resoldre problemes i concretar gràficament figures i conjunts bi i tridimensionals.

Tenir capacitat per concretar formes bi i tridimensionals en el pla amb claredat, correcció, rigor i competència
comunicativa.

Desenvolupar capacitats d'anàlisi i raonament per trobar solucions coherents, alternatives, ampliant els coneixements propis, i aplicant estratègies i procediments metodològics seqüenciats amb processos deductius i inductiusRESUM DE CONTINGUTS

15 sessions de 3 hores cada una:


Figures radiades i figures de revolució. Seccions planes.
Desenvolupament.Transformada de la secció. Veritables magnituds de la secció. Representació i valors de línia.Classe pràctica. Maquetes.


Interseccions entre figures polièdriques. Introducció considerant-les com a intersecció de plans. Visibilitat. Desenvolupament. Transformades de les seccions. Representació i valors de línia.


Classe pràctica. Maquetes.


Interseccions entre figures polièdriques i figures còniques. Introducció considerant-les com a intersecció de plans. Corbes còniques. Punts notables. Visibilitat. Desenvolupament. Transformades de les seccions. Representació i valors de línia.

Classe pràctica. Maquetes.


Interseccions entre figures. Mètode PLANS PEL VÈRTEX. Tangències. Punts notables. Corbes quàrtiques.
Desenvolupament. Representació i valors de línia.


Classe pràctica. Maquetes.


Ombres pròpies i projectades en sist. Dièdric. . Contraprojecció. Perspectiva solar.


Classe pràctica. Grafisme en la representació d’ombres. Valor de grisos.


Ombres pròpies i projectades en figures de revolució. Ombres complexes. Cossos buits. Contraprojecció. Perspectiva solar.


Classe pràctica. Grafisme en la representació d’ombres. Valor de grisos.

Sistema acotat. Pendent i interval. Projecció de elements geomètrics i figures elementals.

Sistema acotat. Resolució de cobertes i terrenys.

Classe pràctica.
© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS